Uusi työaikalaki osa II – Sopimukseen perustuva säännöllinen työaika

Uusi työaikalaki tulee lisäämään huomattavasti työntekijän ja työnantajan sopimusvapautta. Vuoden 2020 alusta alkaen työnantaja ja työntekijä voivat sopia entistä vapaammin työajan järjestämisestä heille parhaiten sopivalla tavalla ja myös käyttää useampaa järjestelmää rinnakkain. Tässä osassa käsittelemme työaikalain sopimukseen perustuvaa säännöllistä työaikaa; enimmäistyöaikaa, liukuvaa työaikaa, joustotyötä sekä työaikapankkeja. Käy myös lukemassa edellinen blogimme, Uusi työaikalaki osa I, jossa käsittelimme muutoksia koskien työajaksi luettavaa aikaa sekä lakiin perustuvia säännöllisen työajan järjestelyjä. 

 

Uusi työaikalaki mahdollistaa sopimisen pidemmästä työajasta

Vuorokautisen enimmäistyöajan saa jatkossa sopia enintään kymmenen tunnin mittaiseksi ja viikoittaisen työajan kolme tuntia nykyistä pidemmäksi, 48 tunnin mittaiseksi. Tämä mahdollistaa pidempien työpäivien tekemisen tai kuuden työpäivän tekemisen viikossa. Työtuntien on kuitenkin tasoituttava 40 tuntiin viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Tasoittumisjakson ollessa neljä kuukautta, työntekijälle saattaa kertyä suhteellisen paljon yli yleistyöajan meneviä työtunteja, jolloin toiveena saattaa olla pitää ne lomapäivinä. On kuitenkin työnantajan vastuulla tehdä tasoittumissuunnitelma, eikä työntekijä voi siten yksin päättää vapaapäiviensä tai lyhyempien työpäivien ajankohtaa.

 

Liukuma pitenee ja sen voi jakaa kahteen osaan

Liukuva työaika tulee olemaan kolmen tunnin sijasta neljä tuntia, jonka avulla työntekijä pystyy sijoittamaan työntekoaikansa entistä paremmin hänelle sopivaan aikaan. Liukuman ei kuitenkaan jatkossa tarvitse olla liitoksissa kiinteään työaikaan, koska vuorokautisen työajan voi jatkossa jakaa kahteen osaan. Kiinteän työajan ja liukuman väliin voi jättää aikaa, kunhan lakisääteiset lepoajat toteutuvat. Liukuvaa työaikaa ei voi kuitenkaan asettaa kello 23-6 väliseen aikaan. Liukuvaan työaikaan sovelletaan neljän kuukauden seurantajaksoa, jonka lopussa työajan enimmäiskertymä saisi olla enintään 60 tuntia.

 

Työaikalaki 2020 mikä muuttuu

 

Lakiin säännös joustotyöajasta

Uusi työaikalaki mahdollistaa joustotyöajasta sopimisen työnantajan kanssa vuoden 2020 alusta. Säännöksen mukaan kyseessä on tilanne, jossa työntekijä saa määrätä itsenäisesti vähintään puolet työajastaan- ja paikastaan. Joustotyöaikaa sovellettaessa tulee  huomioida lepoajat. Sopimuksessa joustotyöajasta voidaan sopia kiinteän työajan osuudesta, jolloin työntekijän on oltava työnantajan määräämällä työntekopaikalla määrättynä ajankohtana. Tällainen sopimus ei estä säännöksen soveltamista, jos yli puolet työajasta on työntekijän sijoiteltavissa. Samoin työntekopaikka on oltava työntekijän päätettävissä yli puolet ajasta.

 

Lakiin säännös työaikapankista

Edellä mainittujen työaikajärjestelyiden seurauksena työntekijälle saattaa kertyä paljon lisä- tai ylityötunteja. Nämä ylityötunnit, kuten myös ansaitut vapaat tai vapaa-ajaksi muutetut rahamääräiset etuudet, saadaan siirtää sovittaessa työaikalain työaikapankkiin. Sen käyttöönotosta on kuitenkin sovittava työnantajan ja henkilöstön edustajan, henkilöstön tai henkilöryhmän kanssa. Myös järjestäytymätön työnantaja voi ottaa uudessa työaikalaissa säädetyn työaikapankin käyttöön. Työnantajan ja työntekijän tulee sopia keskenään muista työaikapankkiin liittyvistä järjestelyistä, kuten vapaiden käyttämisen periaatteista ja säästettävistä eristä.

 

Entistä pidempien työpäivien ja -viikkojen salliminen neljän kuukauden tasoittumisjaksolla mahdollistaa pidempien päivien tekemisen silloin, kun töitä on paljon ja toisaalta lyhyempien työpäivien tekemisen hiljaisempina aikoina. Liukuvalla työajalla ja joustotyöajalla mahdollistetaan työajan sijoittaminen työntekijälle sopivimpaan ajankohtaan ja myös sen jakaminen osiin silloin, kun työnantajalla ei ole tarvetta työntekijän työskentelylle tiettynä ajankohtana tietyssä paikassa.

 

Seuraava osamme, Uusi työaikalaki osa III, käsittelee säännöllisen työajan ylittämistä ja lepoaikoja.

 

Tarvitsetko lakiapua työoikeuteen liittyvissä asioissa? Lue lisää Applexin tarjoamista palveluista täältä!