Uusi työaikalaki osa I – Työajaksi luettava aika ja lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

Uusi työaikalaki, astuessaan voimaan 1.1.2020, tuo tullessaan paljon muutoksia, jotka on huomioitava työsuhteen aikana. Nykyinen työaikalaki on tullut voimaan vuonna 1996, jonka jälkeen työelämä on muuttunut huomattavasti. Työnteko ei ole enää niin vahvasti paikkaan ja aikaan sidottu kuin ennen ja se on huomioitu uudessa työaikalaissa. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota  työhyvinvointiin sekä mahdollistaa työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen työnantajan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti.

 

Jatkossa työaikaa on kaikki työhön käytetty aika

Nykyisen työaikalain mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Uuden työaikalain soveltamisala tulee kuitenkin kattamaan kyseessä olevan työnteon, koska työajan määritelmä ei ole jatkossa paikkasidonnainen ja siten mahdollistaa etätöiden laskemisen osaksi työaikaa. Pääsääntöisesti kaikki muu aika on lepoaikaa, mukaan lukien varallaoloaika, jos työnantaja ei ole velvoittanut työntekijää olemaan työntekopaikalla tai sen läheisyydessä.

 

Yötyön lakimääräiset rajoitukset eivät koske jatkossa tilapäistä yötyötä

Uudessa työaikalaissa säädetään vain sellaisista tilanteista, joissa säännöllistä yötyötä saa teettää. Näin ollen tilapäistä yötyötä saa jatkossa teettää vapaasti tilanteissa, joissa työnantajan toiminta sijoittuu päiväsaikaan, mutta työnantajalle syntyy satunnainen tarve teettää työtä yöllä. Samalla yötyön säännöllistä käyttöä rajoitetaan. Lisäksi peräkkäisten yötyövuorojen sallittu määrä työvuoroluettelossa pienenee seitsemästä viiteen. Työntekijän erillisellä suostumuksella voidaan kuitenkin teettää vielä kaksi yövuoroa lisää.

 

Uusi työaikalaki isoimmat muutokset

 

Työaikalain kokonaisuudistuksen suurin muutos koskee nimenomaan etätyötä, joka on jatkossa osa työajaksi luettavaa aikaa ja täten mahdollistaa työnteon työntekijälle sopivimmassa paikassa. Tilapäisen yötyön mahdollistaminen tulee parantamaan työnantajan mahdollisuuksia teettää äkillistä reagointia vaativia töitä tarvittaessa yölläkin.

Uusi työaikalaki osa II käsittelee työaikalain sopimukseen perustuvaa säännöllistä työaikaa; enimmäistyöaikaa, liukuvaa työaikaa, joustotyötä sekä työaikapankkeja.

 

Tarvitsetko lakiapua työoikeuteen liittyvissä asioissa? Lue lisää Applexin tarjoamista palveluista täältä!